توجه نمایید این فیلم آموزش رباتیک در چند بخش ارائه میگردد. ابتدا چند قطعه را به صورت جداگانه خواهیم ساخت و سپس این قسمت ها را به یکدیگر مونتاژ میکنیم. در این روش از ساخت اهمیت دارد که دقت نمایید تا به تعداد مورد نیاز از هر قطعه بسازید به عنوان مثال شاید از قطعه ای به اندازه 2 عدد یا بیشتر نیاز داشته باشد که در فیلم به آن اشاره گردیده و شما باید این نکات را که در طول فیلم به آن اشاره میگردد مورد توجه قرار دهید. همچنین به زاویه های مختلفی که حین نمایش فیلم از قطعه نشان داده میشود توجه نمایید.