مسابقات جهانی ربوتکس

شانگهای

مدرسه دارالفنون

هفدهمین نمایشگاه کتاب رشد و تجهیزات آموزشی

باغ کتاب تهران

نمایشگاه رباتیک و صنایع وابسته

مصلی امام خمینی تهران

نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته

دانشگاه تهران

اختتامیه پنجمین دوره مسابقات رباتیک ICS

دانشگاه تهران

پنجمین دوره مسابقات رباتیک ICS

مجتمع فنی تهران

چهارمین دوره مسابقات رباتیک ICS

فهرست