8
1

مسابقات جهانی ربوتکس

شانگهای

مدرسه دارالفنون

هفدهمین نمایشگاه کتاب رشد و تجهیزات آموزشی

Untitled 1 1

باغ کتاب تهران

نمایشگاه رباتیک و صنایع وابسته

2 2

مصلی امام خمینی تهران

نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته

3 4

دانشگاه تهران

اختتامیه پنجمین دوره مسابقات رباتیک ICS

5 1

دانشگاه تهران

پنجمین دوره مسابقات رباتیک ICS

6 2

مجتمع فنی تهران

چهارمین دوره مسابقات رباتیک ICS

فهرست