• المان 11

  474تومان
  از این قطعه به عنوان المان برای ساخت استراکچر اصلی سازه ها استفاده میشود. اتصال این قطعات با پینها صورت میپذیرد. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • المان 5

  239تومان
  از این قطعه به عنوان المان برای ساخت استراکچر اصلی سازه ها استفاده میشود. اتصال این قطعات با پینها صورت میپذیرد. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • از این قطعه برای انتقال نیرو در مکانیزم ساخته شده استفاده میشود و با استفاده از شفتی مخصوص به خود نیرو را منتقل خواهد کرد. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • آچار

  776تومان
  از این قطعه برای خارج کردن پینها از داخل المان میباشد. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • از این قطعه برای انتقال نیرو و همچنین تغییر در زاویه نیرو استفاده میشود. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • شفت

  355تومان
  این قطعه قابلیت اتصال به قطعات دوار مانند چرخدنده ها را دارد. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • از این قطعه برای انتقال نیرو در مکانیزمها استفاده میشود. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • پین 90

  513تومان
  از این قطعه برای اتصال المانها به یکدیگر و همچنین تغییر زاویه بین آنها استفاده میشود. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • بوش

  154تومان
  از این قطعه روی شفت استفاده میشود و بنا به محل استفاده میتواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • پین سبز

  145تومان
  از این قطعه برای اتصال المانها به یکدیگر و ساخت سازه های گوناگون استفاده میشود. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • پین قرمز

  145تومان
  از این قطعه برای اتصال المانها به یکدیگر و ساخت سازه های گوناگون استفاده میشود. رنگ این سازه ها بنا به موجودی فروشگاه میباشد اما در صورت تیراژ بالا امکان تولید رنگ سفارشی وجود دارد.
 • چرخ

  1,200تومان
  این چرخها با داشتن قطر شفت به اندازه 2.5 میلیمتر قابلیت اتصال به گیربکسهای دو شفت چالیک را دارند.