مسابقات جهانی ربوتکس

شانگهای

مدرسه دارالفنون

هفدهمین نمایشگاه کتاب رشد و تجهیزات آموزشی

باغ کتاب تهران

نمایشگاه رباتیک و صنایع وابسته

مصلی امام خمینی تهران

نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته

دانشگاه تهران

اختتامیه پنجمین دوره مسابقات رباتیک ICS

دانشگاه تهران

پنجمین دوره مسابقات رباتیک ICS

مصلی امام خمینی تهران

نمایشگاه کتاب تهران

مجتمع فنی تهران

چهارمین دوره مسابقات رباتیک ICS