هواپیمای چالیک
با چالیک از فکر کردن لذت ببرچالیک
الکترونیک

دبیر دائمی مسابقات رباتیک دانش آموزی ics

مدیر عامل صنایع آموزشی چالیک

مهندس رضا قنبری

برگزاری پنجمین دوره مسابقات رباتیک

دانش آموزی ICS اسفند 1397

دانشگاه تهران
بسته چالیک 197
بسته چالیک 297
بسته چالیک 397
slide1slide2slide3slide4slide5slide6hamrahanics